Algemene Voorwaarden VC Accountancy BV

U kunt deze ook in PDF downloaden, klik hier.

Artikel 1 – Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
2. Opdrachtnemer: VC Accountancy BV, statutair gevestigd te Beneden-Leeuwen en kantoorhoudende te (6658 KH) Beneden-Leeuwen aan het adres Van Heemstraweg 48, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57661421;
3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers;
6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging;
7. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van VC Accountancy BV.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.
4. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
5. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en voor al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
6. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze Algemene Voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen komen te vervallen.
8. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
9. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 – Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer ondertekend retour is ontvangen en, indien van toepassing, een verlang voorschot is betaald.
2. Indien de Overeenkomst mondeling is verstrekt dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is gestart.
3. Het staat Partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, die Opdrachtnemer aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die gegevens en Bescheiden nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Opdrachtnemer wenst en bovendien zo tijdig dat Opdrachtnemer de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
2. Opdrachtgever staat tegenover Opdrachtnemer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze gegevens of Bescheiden van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtnemer niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en Bescheiden.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
4. Opdrachtnemer heeft het recht op de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Opdrachtgever extra kosten en Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Opdrachtnemer te vergoeden.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 16, aan deze geretourneerd.
7. Indien informatie -waaronder begrepen maar niet uitsluitend belastingaangiften, jaarrekeningen en rapportages– van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer elektronisch wordt verzonden aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

Artikel 5 – Uitvoering Overeenkomst
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar op basis van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever te doen;
b. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
5. De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of het tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

Artikel 6 – Termijn
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde gegevens en/of Bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de gegevens en/of Bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen voor het uitvoeren van Werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen en geen fatale termijnen.
3. Overschrijding van de leveringstermijn door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens Opdrachtnemer aangegane verplichting noch op schadevergoeding.

Artikel 7 – Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een procedure.
6. Opdrachtgever is bij overtreding van lid 5 van dit artikel een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 7.500,- per overtreding. Deze bepaling laat de mogelijkheid van Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel en op grond van artikel 6 opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Data en persoonsgegevens
1. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst data en persoonsgegevens. Opdrachtgever is hierbij aan te merken als (mede-)verwerkingsverantwoordelijke.
2. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatige verwerking van de verkregen data en persoonsgegevens. Daarnaast is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verwerken van (persoons)gegevens, in het bijzonder maar niet beperkt tot de privacywetgeving. Meer specifiek dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat een rechtsgeldige grondslag bestaat voor het beoogde gebruik door Opdrachtnemer en dat betrokkenen adequaat zijn geïnformeerd.
3. Opdrachtgever garandeert dat de persoonsgegevens zoals verstrekt aan Opdrachtnemer volledig en juist zijn.
4. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving bij de verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.
5. Op alle persoonsgegevens die worden verstrekt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is echter niet van toepassing voor zover Opdrachtgever toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verstrekt en/of de uitvoering van de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak bestaat op grond waarvan informatie aan een derde dient te worden verstrekt.
6. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid vallen.
7. Partijen zullen voldoende en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en in stand houden om de persoonsgegevens te beschermen zoals de wetgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van hen eist.
8. Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Opdrachtnemer, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de (privacy)wetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. Deze vrijwaring geldt ook voor de kosten die Opdrachtnemer in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Opdrachtnemer worden opgelegd.

Artikel 10 – Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en ander stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat enige recht op schadevergoeding bestaat. Opdrachtgever dient nauwkeurig te omschrijven waarop de opzegging is gebaseerd.
3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

Artikel 11 – Honorarium
1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstige de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekenmethodieken en werkwijzen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
3. Het honorarium (eventueel vermeerderd met verschotten) van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
4. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
5. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventuele verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden van Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 – Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Reclame
1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klacht(en).
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.
3. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium dat voor de betreffende werkzaamheden en door de betreffende adviseur in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. Indien bovengenoemde beperking van de contractuele aansprakelijkheid zou kunnen leiden tot onredelijke uitkomsten voor de Opdrachtgever stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor aanvang van de dienstverlening de maximale hoogte van de aansprakelijkheid vast op basis van de aard en omvang van de Opdracht en de daaraan verbonden financiële belangen voor Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, hieronder wordt mede begrepen de situatie dat Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van Opdrachtgever;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur c.q. apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, fraude heeft gepleegd en/of wet- en regelgeving niet heeft nageleefd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel niet veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Artikel 15 – Vervaltermijn
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 – Opschorting en opzegging
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of Bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met door opzegging beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden gemeld.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in van de rechtbank Arnhem.